ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2018
12/04/2018 | 1119 lượt xem

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

1) Chương trình làm việc tại Đại hội (Download)

2) Quy chế tổ chức Đại hội (Download)

3) Quy chế đề cử, ứng cử và Bầu cử Hội đồng quản trị (Download)

4) Báo cáo của Hội đồng quản trị (Download)

5) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (Download)

6) Báo cáo của Ban kiểm soát (Download)

7) Tờ trình thông qua miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Download)

8) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (Download)

9) Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (Download)

10) Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Download)

11) Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Trưởng BKS năm 2018 (Download)

12) Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ (Nội dung sửa đổi đính kèm) (Download)

13) Tờ trình thông qua Quy chế ban hành nội bộ về quản trị công ty (Download)

14) Giấy ủy quyền cá nhân (Download)

14) Giấy ủy quyền theo nhóm (Download)

15) Giấy xác nhận dự họp (Download)

16) Đơn đề cử thành viên hội đồng quản trị (Download)

17) Đơn đề cử thành viên hội đồng quản trị theo nhóm (Download)

18) Mẫu sơ yếu lý lịch (Download)

19) Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty (Download)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 (Download)

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 (Download)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Liên kết website
Hỗ trợ
Hotline: