ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2017
11/04/2017 | 717 lượt xem

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

1) THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 (DOWNLOAD)

2) CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI (DOWNLOAD)

3) QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI (DOWNLOAD)

4) QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT (DOWNLOAD)

5) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 (DOWNLOAD)

6) BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (DOWNLOAD)

7) BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (DOWNLOAD)

8) TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐÃ KIỂM TOÁN BỞI CTY TNHH KIỂM TOÁN VACO (DOWNLOAD)

9) TỜ TRÌNH THÔNG QUA PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUÂN NĂM 2017 (DOWNLOAD)

10) TỜ TRÌNH THÔNG QUA LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 (DOWNLOAD)

11) TỜ TRÌNH THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS, TRƯỞNG BKS NĂM 2017 (DOWNLOAD)

12) TỜ TRÌNH THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ (NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐÍNH KÈM) (DOWNLOAD)

13) TỜ TRÌNH THÔNG QUA MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (DOWNLOAD)

14) TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 (DOWNLOAD)

15) GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN (DOWNLOAD)

16) GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM (DOWNLOAD)

17) GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP (DOWNLOAD)

18) ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (DOWNLOAD)

19) MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH (DOWNLOAD)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội Cổ đông thường niên 2017 (Download)

- Biên bản Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2017 (Download)

- Nghị quyết Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2017 (Download)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Liên kết website
Hỗ trợ
Hotline: