BÁO CÁO TÀI CHÍNH
18/04/2019 | 2150 lượt xem

1) BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 (DOWNLOAD)

2) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2017 (DOWNLOAD)

3) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC 30/06/2017 (DOWNLOAD)

4) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017 (DOWNLOAD)

5) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2017 (DOWNLOAD)

6) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 (DOWNLOAD)

7) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2018 (DOWNLOAD)

8) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018 (DOWNLOAD)

9) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC 30/06/2018 (DOWNLOAD)

10) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2018 (DOWNLOAD)

11) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018 (DOWNLOAD)

12) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 (DOWNLOAD)

- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH (DOWNLOAD) 

13) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019 (DOWNLOAD)

14) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2019 (DOWNLOAD)

15) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CHO KỲ 6 THÁNG KẾT THÚC 30/06/2019 (DOWNLOAD)

- GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH (DOWNLOAD)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Liên kết website
Hỗ trợ
Hotline: