THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 1

 

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung Ương 1
 
- Địa chỉ: 356A Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dược phẩm (không bao gồm sản xuất)... 

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 209.790.000.000 đồng (Hai trăm linh chín tỷ bảy trăm chín mươi triệu đồng)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.014.050 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ ngày 10/08/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 03/09/2015 (Sáng từ 8h30 – 11h00; chiều từ 13h30 – 15h30 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/09/2015
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 10/09/2015
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/09/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/09/2015
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 14/09/2015 đến ngày 17/09/2015.

 

Quy chế đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Dược phẩm trung ương 1

Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa

Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Dược phẩm trung ương 1

Dự thảo điều lệ CPC1

Bản công bố thông tin Công ty TNHH MTV Dược phẩm trung ương 1

Báo cáo tài chính 2012

Báo cáo tài chính 2013

Báo cáo tài chính 2014