Thư mời và Tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
04/04/2023 | 1225 lượt xem

I. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Download)

II. Tài liệu phục vụ Đại hội

1) Nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Download)

2) Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 (Download)

3) Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (Download)

4) Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, kế hoạch năm 2023 (Download)

5) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (Download)

6) Bộ tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Download)

7) Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Download)

8) Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023_Cá nhân (Download Word) (Download PDF)

9) Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023_Tổ chức (Download Word) (Download PDF)

10) Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023_Cá nhân (Download Word) (Download PDF)

11) Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023_Tổ chức (Download Word) (Download PDF)

12) Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Download Word) (Download PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Download)

II. Tài liệu phục vụ Đại hội

1) Nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Download)

2) Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 (Download)

3) Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (Download)

4) Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, kế hoạch năm 2023 (Download)

5) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (Download)

6) Bộ tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Download)

7) Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Download)

8) Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023_Cá nhân (Download Word) (Download PDF)

9) Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023_Tổ chức (Download Word) (Download PDF)

10) Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023_Cá nhân (Download Word) (Download PDF)

11) Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023_Tổ chức (Download Word) (Download PDF)

12) Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Download Word) (Download PDF)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax:
Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0100108536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/07/2010 và sửa đổi lần thứ 16 ngày 06/05/2022
Hỗ trợ
Hotline: