Thư mời và Tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
21/03/2024 | 772 lượt xem

1) Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Download)

2) Dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Download)

3) Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 (Download)

4) Quy chế đề cử, ứng cử (Download)

4.1) Thông báo đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (Download)

4.2) Đơn đề cử, ứng cử_cá nhân (Download PDF)

4.2) Đơn đề cử, ứng cử_cá nhân (Download Word)

4.3) Đơn đề cử, ứng cử theo nhóm (Download PDF)

4.3) Đơn đề cử, ứng cử theo nhóm (Download Word)

4.4) Mẫu sơ yếu lý lịch (Download PDF)

4.4) Mẫu sơ yếu lý lịch (Download Word)

5) Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng năm 2024 (Download)

6) Báo cáo tổng kết năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Download)

7) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (Download)

8) Bộ tờ trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (Download)

9) Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung điều lệ năm 2024 (Download)

10) Dự thảo Điều lệ Công ty (Download)

11) Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ (Download)

12) Dự thảo, Quy chế nội bộ Quản trị Công ty năm 2024 (Download)

13) Dự thảo, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến 2024 (Download)

14) Dự thảo, Quy chế hoạt động của HĐQT (Download)

15) Dự thảo, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 (Download)

16) Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ_cá nhân (Download PDF)

16) Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ_cá nhân (Download Word)

17) Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ_tổ chức (Download PDF)

17) Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ_tổ chức (Download Word)

18) Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ_cá nhân (Download PDF)

18) Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ_cá nhân (Download Word)

19) Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ_tổ chức (Download PDF)

19)  Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ_tổ chức (Download Word)

20) Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ_theo nhóm (Download PDF)

20) Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ_theo nhóm-ngang (Download Word)

21) Công bố đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thùy Dung - thành viên HĐQT (Download)

22) Thông tin ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Download)

23) Công bố đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Hồng Nhung - thành viên HĐQT (Download)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Quy chế đề cử, ứng cử (Điều chỉnh của quy chế ngày 21/03/2024) (Download)

2) Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (Điều chỉnh của thông báo ngày 21/03/2024) (Download)

3) Tờ trình số 668 (ngày 10/04/2024) thay thế Tờ trình số 565 (ngày 21/03/2024) về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (Download)

4) Thông tin ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị ngày 10/04/2024 (Download)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Download)

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Download)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax:
Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0100108536 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/07/2010 và sửa đổi lần thứ 16 ngày 06/05/2022
Hỗ trợ
Hotline: