Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
12/04/2019 | 1737 lượt xem

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019

1) Thông báo mời họp (Download)

2) Danh mục tài liệu (Download)

3) Nội dung và chương trình họp (Download)

4) Quy chế tổ chức đại hội (Download)

5) Báo cáo hội đồng quản trị (Download)

6) Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 (Download)

7) Báo cáo của Ban kiểm soát (Download)

8) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Download)

9) Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (Download)

10) Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Download)

11) Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Trưởng BKS (Download)

12) Giấy ủy quyền cá nhân (Download)

13) Giấy ủy quyền theo nhóm (Download)

14) Giấy xác nhận dự họp (Download)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Hỗ trợ
Hotline: