Thông báo v/v chốt DS cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
24/04/2020 | 956 lượt xem

Thông báo v/v chốt DS cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Download)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Hỗ trợ
Hotline: