Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
19/05/2020 | 995 lượt xem

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

1) Nội dung và chương trình họp (Download)

2) Quy chế tổ chức đại hội (Download)

3) Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 (Download)

4) Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2019 (Download)

5) Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, kế hoạch năm 2020 (Download)

6) Báo cáo của Ban kiểm soát (Download)

7) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (Download)

8) Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (Download)

9) Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Download)

10) Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS (Download)

11) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 (Download)

12) Thông báo đề cử nhân sự bổ sung thành viên HĐQT (Download)

13) Đơn đề cử thành viên HĐQT theo nhóm (Download) (Download Word)

14) Đơn đề cử thành viên HĐQT (Download) (Download Word)

15) Giấy ủy quyền cá nhân (Download) (Download Word)

16) Giấy ủy quyền theo nhóm (Download) (Download Word)

17) Giấy xác nhận dự họp (Download) (Download Word)

18) Mẫu sơ yếu lý lịch (Download) (Download Word)

19) Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị CPC1 (Download)

20) Sơ yếu lý lịch Ms Vinh (Download)

21) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 (Download)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Hỗ trợ
Hotline: