Thông báo v/v chốt DS Cổ đông có quyền tham dự họp ĐH Cổ đông thường niên năm 2021
08/03/2021 | 258 lượt xem

THÔNG BÁO V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (DOWNLOAD)

Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Hỗ trợ
Hotline: