Thông báo mời họp ĐH Đồng Cổ đông Thường niên năm 2021
05/04/2021 | 420 lượt xem

Tài liệu phục vụ Đại hội:
 
1) Nội dung và chương trình họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (Download)
 
2) Quy chế tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên 2021 (Download)
 
3) Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 (Download)
 
4) Thông báo đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 (Download)
 
5) Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, kế hoạch năm 2021 nhiệm kỳ 2016-2021 (Download)
 
6) Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ thứ nhất 2016-2021 (Download)
 
7) Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2016-2021 (Download)
 
8) Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán (Download)
 
9) Tờ trình thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (Download)
 
10) Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2021 (Download)
 
11) Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng BKS năm 2021 (Download)
 
12) Tờ trình thông qua sửa đổi lần 3 Điều lệ Công ty (Download)
 
- Bảng tổng hợp nội dung đề nghị sửa đổi lần 3 Điều lệ Công ty tại ĐHĐCĐ Thường niên 2021 (Download)
 
13) Tờ trình thông qua ban hành lần 2 Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS (Download)
 
- Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Download)
 
- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (Download)
 
- Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS (Download)
 
14) Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của CPC1 (Download)
 
15) Giấy xác nhận tham dự Đại hội Đồng Cổ đông 2021 (Download PDF) (Download Word)
 
16) Giấy ủy quyền dự họp (Download PDF) (Download Word)
 
17) Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (Download PDF) (Download Word)
 
18) Đơn đề cử ứng cử viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2021-2026 (Download PDF) (Download Word)
 
19) Mẫu Sơ yếu lý lịch (Download PDF) (Download Word)
 
20) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2021 (Download)
 
21) Đơn đề cử Ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị bà Hàn Thị Khánh Vinh kèm Sơ yếu lý lịch (Download)
 
22) Đơn đề cử Ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị bà Nguyễn Hồng Nhung kèm Sơ yếu lý lịch (Download)
 
23) Đơn đề cử Ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị ông Nguyễn Huy Thanh kèm Sơ yếu lý lịch (Download)
 
24) Đơn đề cử Ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị ông Nguyễn Doãn Liêm kèm Sơ yếu lý lịch (Download)
 
25) Đơn đề cử Ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị bà Nguyễn Thùy Dung kèm Sơ yếu lý lịch (Download)
 
26) Đơn đề cử Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát bà Hà Lan Anh kèm Sơ yếu lý lịch (Download)
 
27) Sơ yếu lý lịch bà Bùi Thị Thanh Hải (Download)
 
28) Sơ yếu lý lịch bà Lường Thị Kim Thanh (Download)
 
29) Đơn đề cử Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát bà Bùi Thị Thanh Hải và bà Lường Thị Kim Thanh (Download)
Công ty cổ phần
Dược phẩm Trung ương CPC1
Số 87 Phố Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8643327 - 0243.8643323
Fax: 04.38641366
Hỗ trợ
Hotline: